ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริปุญญาคม (คำสอน จูมทอง)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2540 - ปัจจุบัน