โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกิตติวิทยากร ดอนมดแดง
2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา ตระการพืชผล
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดหนองเป็ด ตาลสุม
4 โรงเรียนรังษีวิทยากร ยาง น้ำยืน 082-4756142
5 โรงเรียนศรีมงคลศึกษากร บุณฑริก
6 โรงเรียนศรีเจริญวิทยาราม นาโพธิ์ บุณฑริก 045 - 870244 , 085 - 1044730
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา พิบูลมังสาหาร
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ตาก พิบูลมังสาหาร
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยา ม่วงสามสิบ
10 โรงเรียนอัครธรรมวิทยา ม่วงสามสิบ
11 โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา ม่วงสามสิบ
12 โรงเรียนวรรณวารีวิทยา วารินชำราบ
13 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยา ศรีเมืองใหม่
14 โรงเรียนวัดบ้านหนองไฮวิทยา สำโรง
15 โรงเรียนเจริญทัศน์วิทยา สิรินธร
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา นิคมลำโดมน้อย สิรินธร 045252661
17 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน
18 โรงเรียนวัดเวียงเกษม เดชอุดม
19 โรงเรียนดงบังอาทรกิจวิทยา เมืองอุบลราชธานี
20 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา เมืองอุบลราชธานี
21 โรงเรียนศรีศาสนวิทยา ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 045315742
22 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ๐๔๕-๒๕๕๔๖๓
23 โรงเรียนวัดมงคลในวิทยา เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก 045304055